ÚSES - územní systém ekologické stability (Okresní úřad Frýdek-Místek)

Úvod

Zpracování problematiky ÚSES zadal Referát životního prostředí OkÚ ve Frýdku-Místku na počátku roku 2000.

Zdroj dat a vlastní zpracování

Jako podklad pro pořízení posloužily zákresy složek ÚSES v papírových mapách měřítka M 1:25 000 a část území v digitální podobě z programu Topol. Jednotlivé vrstvy byly z map zdigitalizovány, sloučeny a topologicky upraveny. Původní tabulky popisných dat byly převedeny do formátu DBF a byly začleněny do atributových tabulek pomocí vazebních položek k objektům jednotlivých témat ÚSES. Chybějící objekty ve zdrojových vektorových datech z Topolu byly zdigitalizovány z mapových listů ZM 1 : 25 000, upraveny a začleněny do ztransformovaných objektů. Základním identifikačním atributem pro členění legendy je TYP_USES, případně TYP. K jednotlivým objektům vrstev byly připojeny všechny záznany z připravených tabulek popisných dat. Propojovacím atributem byl atribut ID, případně název objektu. Údaje obsahují identifikační číslo objektu, plochu (délku) objektu, obvod objektu, plocha objektu v ha, název objektu, vazební položka, číslo objektu dle popisných dat, charakteristiku současného stavu a cílového stavu.

Zpracované vrstvy:

 • 1. Lokální biocentra (celkem zpracováno 357 objektů)
 • 2. Regionální biocentra (celkem zpracováno 38 objektů)
 • 3. Nadregionální biocentra (celkem zpracováno 24 objektů)
 • 4. Lokální biokoridory (celkem zpracováno 502 objektů)
 • 5. Regionální biokoridory (celkem zpracováno 110 objektů)
 • 6. Nadregionální biokoridory (celkem zpracováno 80 objektů)
 • Ukázky

  Obr.1. Lokální biokoridory a biocentra, regionální biocentra

  Obr.2. Regionální biokoridor

  Obr.3. Území pokrývající ÚSES

  Obr.3. Informace o lokálním biocentru

  Závěr

  Zpracovaná problematika ÚSES poskytuje základní informace pracovníkům referátu životního prostředí a pomáhá jim při rozhodování v území o ochraně krajiny.