Nasazení technologie GIS na Obecním úřadě v Libině (okres Šumperk)

Úvod

Počátky budování GIS na Obecním úřadě v Libině lze datovat do roku 1999. Technologie GIS zde započala zpracováním mapy KN do digitální podoby. Pracovníci v té době hledali vhodnou prohlížečku dat, která by jim usnadnila přístup k mapě KN a dalším tématickým vrstvám. Protože data byla ve formátu DGN a jako vhodné programové vybavení zvolili pracovníci úřadu T-MapViewer firmy T-MAPY Hradec Králové s jeho modulem Evidence nemovitostí, bylo nutno provést převod do souborů tvarů - shapes. V květnu roku 2004 se vývoj posunul směrem k dalšímu desktopovému produktu firmy T-MAPY GISel PRO. Tato velmi sofistikovaná prohlížečka je produktem s modulární koncepcí, kde k základnímu prohlížecímu modulu je možno dodat mimo modulu SIRISKN pro evidenci nemovitostí další nadstavbové moduly (Lokalizace, Souřadnicové systémy, Hotlink atd... Nový modul SIRISKN umožňuje pracovat s databází SPI, která je naimportována přímo z výměnného formátu nového informačního systému katastrálních úřadů ISKN, a to VFK. Existuje-li současně ve výměnném formátu i SGI, lze takto přímo naimportovat i katastrální mapu s vrstvami parcel, katastrálních území a vnitřní kresby.

Témata ve formátu Shape souborů na obecním úřadě jsou rozdělena do přehledných sad (v pořadí jak jsou vykreslovány) :

 • 1. Mapa KN
 • 2. Mapa PK
 • 3. Kanalizace
 • 4. Plynofikace
 • 5. Telecom
 • 6. Čistírna odpadních vod
 • 7. Obecná témata
 • Obr.1. Sídlo Obecního úřadu na parcele získané dotazem do evidence nemovitostí (SIRISKN)

  Sada Mapa KN obsahuje tyto vrstvy:

  K základním údajům pro pracovníky OÚ patří data ze Souboru Popisných Informací napojená na digitální katastrální mapu.

  V první etapě byly zpracovány: Mapa KN, komunikace a ČOV. V další etapě vrstva kanalizave, plynofikace, Telecom. Výborným doplňkem je vrstva mapy PK, která s novou verzí modulu Evidence nemovitostí SIRISKN umožňuje napojení dat SPI bývalého pozemkového katastru k tématické vrstvě PK a tak umožnit uživateli přepínání mezi těmito datovými zdroji.

  Obr.2. Informace z SPI pro mapu PK

  Plovoucí popisky každého z témat umožní snadnou identifikaci objektu v hlavním okně prohlížeče (viz obr.3. – Informace o trase plynofikace).

  Obr.3. Informace o plynofikaci

  Legenda nabízí uživateli přehled o právě vykreslovaných tématech s jejich symboly, jako např s tématickou sadou ČOV (čistírny odpadních vod)

  Obr.4. Čistírna odpadních vod

  Tento informační systém je otevřený a je možno do něj postupně přidávat další důležitá témata a zvýšit tak informační kapacitu databáze obecního úřadu.

  Závěr

  Technologie GIS na Obecním úřadě v Libině výrazně zkvalitnila jeho pracovníkům přístup k informacím o jimi spravovaném území a významně posílila výkon samosprávy tohoto obecního úřadu. V budoucnu je možno aktualizovat SGI, SPI - mapy KN z nového formátu ISKN i s tématy technické mapy obce, případně zapracování územního plánu.