GIS Obce Červenka (okres Olomouc)

Úvod

Obecní úřad v Července začal používat geografický informační systém v roce 1999. Denní potřebou se stala mapa katastru nemovitostí, k níž byly připojeny údaje ze Souboru popisných informací. Programovým vybavením pro GIS se stal desktop SW T-MapViewer s modulem Evidence nemovitostí firmy T-MAPY Hradec Králové. Mimo údajů Souboru geodetických informací získal obecní úřad i výsek dat mapy 1:10 000 z Okresního úřadu v Olomouci. V roce 2003 zpracoval v rámci své bakalářské práce Miloslav Jančík - student katedry geoinformatiky při UP v Olomouc další důležité tématické sady pro GIS. Byla to data digitální technické mapy obce a územní plán. Na začátku roku 2005 se vývoj posunul směrem k dalšímu desktopovému produktu firmy T-MAPY GISel PRO. Tato velmi sofistikovaná prohlížečka je produktem s modulární koncepcí, kde k základnímu prohlížecímu modulu je možno dodat mimo modulu SIRISKN pro evidenci nemovitostí další nadstavbové moduly (Lokalizace, Souřadnicové systémy, Hotlink atd... Nový modul SIRISKN umožňuje pracovat s databází SPI, která je naimportována přímo z výměnného formátu nového informačního systému katastrálních úřadů ISKN, a to VFK. Existuje-li současně ve výměnném formátu i SGI, lze takto přímo naimportovat i katastrální mapu s vrstvami parcel, katastrálních území a vnitřní kresby.

Pomocník při rozhodování o území a v samosprávě obce

GISel PRO nabízí uživatelům základní prohlížecí a dotazovací funkce. Umožňuje zobrazovat data ve standardních formátech ESRI (vektorová i rastrová), coverage, Shape soubory i soubory fomátu CAD.

Základní modul obsahuje tři okna. V levém horním Okně seznamu vrstev je zobrazen strom témat, případně jejich sad. Ve spodním Okně přehledové mapy je uživateli nabídnut přehled o zájmovém území pro usnadnění orientace. Hlavní okno zobrazuje zapnuté tématické vrstvy. Do seznamu vrstev je možno přidávat témata pomocí Průzkumníku vrstev.

Obr.1. Data z aktualizované mapy katastru nemovitostí

Témata ve formátu Shape souborů na obecním úřadě jsou rozdělena do přehledných sad (v pořadí jak jsou vykreslovány) :

 • 1. Ortofotomapa
 • 2. Mapa KN
 • 3. Mapa 1 : 10 000
 • 4. Územní plán
 • 5. Digitální technická mapa obce
 • 6. Sada obecných témat (místní názvosloví, atd...)
 • Sada Mapa M 10000 obsahuje výřez 1 mapových listů mapy v měřítku 1:10000 se základními topografickými vrstvami.

  Sada Mapa KN obsahuje tyto vrstvy:

  K základním údajům pro pracovníky OÚ patří data ze Souboru Popisných Informací napojená na digitální katastrální mapu.

  Uživatelé mají snadný přístup k údajům ze souborů SPI - soubory popisných informací, současně se zobrazením příslušné parcely případně parcel. Na kartě Informace o parcele zjistí obecné záznamy o parcele i jejího vlastníka, případně nájemníka a zobrazené informace mohou po zvolení typu tiskové sestavy z nabídky na kartě vytisknout. Mimo tyto funkce je možno spustit vyhledávací menu a najít příslušnou parcelu nebo parcely podle zadaného čísla parcely, případně jména vlastníka, čísla listu vlastnictví apod. (viz obr.1.)

  K dalším důležitým údajům patří dvě sady témat, které byly zpracovány v průběhu první poloviny roku 2003 Územní plán s tématickými podsadami :

  a Digitální technická mapa obce s podsadami:

  Všechna data byla převedena do souborů tvarů - Shape souborů a uložena v jediném projektu.

  Obr.2. Veřejně prospěšné stavby z dat územního plánu obce

  Jako příklad získané informace z tohoto systému je uvedena informace o veřejně prospěšné stavbě - mateřské školce. (viz obr.3.)

  Obr.3. Profil úseku kanalizace v rastrovém dokumentu připojeném přes Hotlink

  Obr.4. Vrstvy mapy měřítka ZM 1:10 000

  Tento informační systém je otevřený a je možno do něj postupně přidávat nejen další témata, ale i libovolné dokumenty k objektům kteréhokoliv tématu pomocí univerzálního modulu Hotlink. Například fotografie, textové dokumenty o rozhodnutích v dané lokalitě apod.

  Závěr

  Technologie GIS na Obecním úřadě v Července přinesla jeho pracovníkům výraznou kvalitativní změnu v přístupu k informacím o jimi spravovaném území a významně posílila výkon samosprávy tohoto obecního úřadu. Bohaté tématické sady nabízí škálu důležitých informací podporující rozhodování v samosprávcím procesu zastupitelů obce.