Nasazení technologie GIS na Obecním úřadě v Bělkovicích-Lašťanech (okres Olomouc)

Úvod

Stránka se zabývá prací na Obecním úřadě v Bělkovicích - Lašťanech s nástrojem technologie GIS pro podporu rozhodování a získávání informací o území obce. První kroky při seznamování s technologií GIS byly učiněny již v roce 1996. Obecní úřad si nechal zpracovat digitální katastrální mapu firmou Geometra Opava a jako nástroj k prohlížení tehdy zvolil volně šiřitelnou verzi ArcView 1.0. Podklady byly transformovány do formátu ESRI coverages a po dohodě s Okresním úřadem v Olomouci, pod který tato obec spadá, mu byl předán i výsek čtyř mapových listů mapy M 1 :10000 se základními topografickými údaji z digitálních podkladů OkÚ. Od konce roku 1998, kdy se pracovníci obecního úřadu rozhodli zakoupit T-MapViewer 2.0 - prohlížečku geografických dat s modulem Evidence nemovitostí od firmy T-MAPY Hradec Králové, se vývoj posunul na začátku roku 2004 směrem k dalšímu desktopovému produktu firmy T-MAPY GISel PRO. Tato velmi sofistikovaná prohlížečka je produktem s modulární koncepcí, kde k základnímu prohlížecímu modulu je možno dodat mimo modulu SIRISKN pro evidenci nemovitostí další nadstavbové moduly (Lokalizace, Souřadnicové systémy, Hotlink atd... Nový modul SIRISKN umožňuje pracovat s databází SPI, která je naimportována přímo z výměnného formátu nového informačního systému katastrálních úřadů ISKN, a to VFK. Existuje-li současně ve výměnném formátu i SGI, lze takto přímo naimportovat i katastrální mapu s vrstvami parcel, katastrálních území a vnitřní kresby. V druhé polovině roku 2004 byla data mapy KN opět aktualizována.

Pomocník při rozhodování o území a v samosprávě obce

GISel PRO nabízí uživatelům základní prohlížecí a dotazovací funkce. Umožňuje zobrazovat data ve standardních formátech ESRI (vektorová i rastrová), coverage, Shape soubory i soubory fomátu CAD.

Základní modul obsahuje tři okna. V levém horním Okně seznamu vrstev je zobrazen strom témat, případně jejich sad. Ve spodním Okně přehledové mapy je uživateli nabídnut přehled o zájmovém území pro usnadnění orientace. Hlavní okno zobrazuje zapnuté tématické vrstvy. Do seznamu vrstev je možno přidávat témata pomocí Průzkumníku vrstev.

Obr.1. Území obce

Témata ve formátu Shape souborů na obecním úřadě jsou rozdělena do přehledných sad (v pořadí jak jsou vykreslovány) :

 • 1. Mapa M 10000
 • 2. Mapa KN
 • 3. Kanalizační přípojky
 • 4. ČOV a kanalizace
 • 5. Úprava veřejného prostranství.
 • Sada Mapa M 10000 obsahuje výřez 4 mapových listů mapy v měřítku 1:10000 se základními topografickými vrstvami.

  Sada Mapa KN obsahuje tyto vrstvy:

  K základním údajům pro pracovníky OÚ patří data ze Souboru Popisných Informací napojená na digitální katastrální mapu. Jako doplněk mohou použít výřez z map M 1 : 10000, která byla dříve na OÚ dodána v roce 1996.

  K dalším důležitým údajům patří tři sady témat 1. etapy technické mapy, která byla zpracovávána v průběhu druhé poloviny roku 1998. Jsou to :

  Zdrojová data dodala firma Civilní zeměměřičská kancelář s.r.o Brno. Vektorové vrstvy ve formátu DGN, popisné údaje a souřadnice zaměřených objektů v textových souborech.

  Sada Kanalizační přípojky obsahuje vrstvy s kanalizačními přípojkami a zaměřenými objekty poklopů. Sada ČOV a kanalizace obsahuje vrstvy týkající se čistírny odpadních vod a sada Úprava veřejného prostranství obsahuje vrstvy se zaměřenými objekty oblasti, kde probíhaly úpravy.

  Všechna data byla převedena do souborů tvarů - Shape souborů a uložena v jediném projektu.

  Uživatelé mají snadný přístup k údajům ze souborů SPI - soubory popisných informací, současně se zobrazením příslušné parcely případně parcel. Na kartě Informace o parcele zjistí obecné záznamy o parcele i jejího vlastníka, případně nájemníka a zobrazené informace mohou po zvolení typu tiskové sestavy z nabídky na kartě vytisknout. Mimo tyto funkce je možno spustit vyhledávací menu a najít příslušnou parcelu nebo parcely podle zadaného čísla parcely, případně jména vlastníka, čísla listu vlastnictví apod. (viz obr.2. – Informace z SPI)

  Obr.2. Informace z SPI

  Jako příklad získané informace z tohoto systému zde uvádím informaci o kanalizačním potrubí a jeho staničení, kde uživatel má k dispozici údaj o materiálu, průřezu potrubí a na zaměřených bodech zjistí staničení, výšku dna kanálu, výšku poklopu a spád (viz obr.3. – Informace o kanalizaci).

  Obr.3. Informace o kanalizaci

  V další ukázce je výstup z databáze o kabelu nízkého napětí, který napájí elektrickou energií čističku odpadních vod.

  Obr.4. Informace o nn kabelu čistírny odpadních vod

  Tento informační systém je otevřený a je možno do něj postupně přidávat další důležitá témata, která se průběžně zpracovávají a zvýší tak informační kapacitu databáze obecního úřadu.

  Závěr

  Nasazení technologie GIS na Obecním úřadě v Bělkovicích - Lašťanech přineslo jeho pracovníkům výraznou kvalitativní změnu v přístupu k informacím o jimi spravovaném území a významně posílilo výkon samosprávy tohoto obecního úřadu. Tyto první kroky jsou základem, na němž lze stavět další informační vrstvy s popisnými údaji dynamicky se měnící technické mapy a ostatních podkladů potřebných pro rozhodovací činnost v samosprávě obce i územním plánování.