GIS Mikroregionu Hrušovansko

Úvod

Geografický informační systém Mikroregionu Hrušovansko je součástí projektu Krajina Hrušovanska - koordinační studie regenerace krajiny mikroregionu Hrušovanska. Tvoří nedílnou složku vytvářeného informačního systému, který poskytuje samosprávám obcí sdruženým do mikroregionu i státní správě vykonávané na Městském úřadě v Hrušovanech nad Jevišovkou základní informace o geograficky lokalizovatelných objektech. Patří k nim základní polohopis z map základního měřítka 1 : 10 000, digitalizované katastrální mapy, územní plán obce Velký Karlov s limity využití území, tématické vrstvy ÚSES, BPEJ, viniční tratě, cyklotrasy a ortofotomapa. Zajímavou tématickou vrstvou je bodová vrstva projektových fiší, k níž jsou připojeny dokumenty s plánovanými projekty v daných lokalitách. Uživatelé IS mohou získat přehled o plánovaných investicích v libovolném místě mikroregionu a současně i tématické zaměření daného projektu.

GIS je zpřístupněn moderní intra/internetovou technologií, nástrojem T-WIST firmy T-MAPY Hradec Králové. Technologie Týmového Webového Informačního Systému firmy T-MAPY patří ke špičkovým řešením používaným v současné době v naší republice. Obsahuje silné integrační nástroje, které umožňují vzájemné propojení databází souboru geodetických informací (SGI – digitalizované katastrální mapy celého území mikroregionu), souboru popisných informací (SPI – samostatně pro jednotlivé obce), připojení registru adres z ČSÚ, včetně připojení ÚP, ÚPD v digitální formě, limitů využití území a zapojení podkladů základního polohopisu. Celé řešení je provozováno na jednom mapovém serveru, k němuž mají zajištěn zabezpečený přístup přes internet všechny obecní úřady mikroregionu.

V blízké budoucnosti bude možno uvažovat i o zveřejnění vybraných a zveřejnitelných podkladů na webové stránce Mikroregionu Hrušovanska. Občané regionu tak budou mít přístup k územnímu plánu a dalším tématům týkajících se životního prostředí, turistiky.

Obr.1. Zájmová oblast – Mikroregion Hrušovansko

Ve strukturovaných tématických sadách nalezneme nalezneme tato témata:

 • 1. Ortofotomapa
 • 2. Mapa KN
 • 3. Polohopis ZM 1 : 10 000
 • 4. Územní plán obce Velký Karlov
 • 5. Adresní body
 • 6. Sady témat z oblasti životního prostředí (záplavová území, ÚSES, atd...)
 • Sada Mapa KN obsahuje tyto vrstvy:

  K základním údajům pro pracovníky obecních úřadů Mikroregionu Hrušovansko patří data ze Souboru Popisných Informací napojená na digitální katastrální mapu.

  Uživatelé mají snadný přístup k údajům ze souborů SPI - soubory popisných informací pomocí aplikace T-WIST REN. Přístup je přes zabezpečené rozhraní, přístupová práva. Uživatelé z obecních úřadů zjistí obecné záznamy o parcele i jejího vlastníka, případně nájemníka a zobrazené informace mohou po zvolení typu tiskové sestavy z nabídky na kartě vytisknout. Mimo tyto funkce je možno spustit vyhledávací menu a najít příslušnou parcelu nebo parcely podle zadaného čísla parcely, případně jména vlastníka, čísla listu vlastnictví apod.

  Obr.2. Ortofotomapa

  Obr.3. Mapa katastru nemovitostí

  Obr.4. Mapa adresních bodů

  Obr.5. Turistické trasy

  Obr.6. Projektové fiše propojené přes Hotlink k bodové vrstvě lokalit s projektovými záměry

  Tento informační systém zabezpečuje přístup ke spravovanému území 14 obcím spadajícím do Zájmového sdružení Mikroregion Hrušovansko. Je to systém otevřený a je možno do něj postupně přidávat nejen další témata, ale i libovolné dokumenty k objektům dle potřeb uživatelů.kteréhokoliv tématu pomocí univerzálního modulu Hotlink. Například fotografie, textové dokumenty o rozhodnutích v dané lokalitě apod.

  Závěr

  Technologie GIS přinesla pracovníkům obecních úřadů mikroregionu výraznou kvalitativní změnu v přístupu k informacím o jimi spravovaném území a významně posílila výkon samosprávy tohoto regionu. Bohaté tématické sady nabízí škálu důležitých informací podporující rozhodování v samosprávcím procesu zastupitelů obce.